Karma Eğitime İlişkin İhsan Sungu’nun Görüşleri ve Çeviri Yazıları Üzerine Değerlendirme

S. Tunay KAMER

Abstract


İhsan Sungu, Türk eğitim tarihi incelendiğinde II. Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitime yön vermiş önemli şahsiyetlerden biridir. 42 yılı aşkın bir süre öğretmen, müdür ve müsteşar olarak eğitim kademelerinin her aşamasında görev almış ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yaptığı çalışmaları ile de katkıda bulunmuştur. İhsan Sungu ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen karma eğitimle ilgili görüş ve eserlerini değerlendiren bir çalışma görülmemiştir. İhsan Sungu da dönemin eğitimcileri gibi karma eğitim tartışmalarına katılmıştır. Bu çalışmada İhsan Sungu ve karma eğitim ilişkisi karma eğitimle ilgili görüşleri ve karma eğitimle ilgili eserleri olmak üzere iki alt başlık altında ele alınmıştır. Tarihsel araştırma niteliğinde olan bu araştırmada İhsan Sungu’nun karma eğitimle ilgili görüşleri gazetelere verdiği beyanatları ile toplantı ve kongrelerdeki konuşmalarından elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği beyanatta karma eğitime ait net bir görüş ifade etmemiştir. 1930 yılında katıldığı kongrede İhsan Bey, liselerde karma eğitimin uygulanmasına karşı çıkmış diğer okullarda uygulanırken de bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunmuştur. Çevirileri ise Mayıs 1924 tarihli Muallimler Mecmuası’nın 21. sayısında yayınlanmıştır. Çevirideki üç makalenin birisi, Amerika’da 1911 tarihinde yayınlanmış olan “Cyclopaedia of Education” adlı eserin ikinci cildindeki 43-46 sayfalar arasındaki “muhtelit terbiye” adlı yazıdır. Diğeri ise yine aynı eserde 46-47 sayfalarda yer alan “Muhtelit terbiyenin hıfzıssıhhası” adlı yazıdır. Üçüncü yazı ise 1911 tarihinde İngiltere’de yayınlanan “The Teacher’s Encyclopaedia” adlı eserin üçüncü cildindeki 147-157 sayfalar arasındaki “muhtelit terbiye” adlı karma eğitime dair olan kısımdır. İhsan Bey’in çevirdiği makaleler incelendiğinde karma eğitimle ilgili net bir görüşün olmadığı görülmektedir. Bu da İhsan Bey’in karma eğitim tartışmalarına net bir görüş bildirmek yerine diğer ülkelerde yapılan uygulamaları ve bilimsel incelemeleri ortaya koymayı amaçladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İhsan Sungu, karma eğitim, Türk eğitim tarihi, çeviri eser


Full Text:

Summary Full Text

References


Akyüz, Y. (1983). Mülkiye Mektebinden İlk Çıkanların Bazı Eğitimsel Çabalarına İlişkin Bir Belge. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt:16. Sayı:1. (151-156). http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6334.pdf

Ata, B. (2003). Mülkiyeli Bir Eğitim Bilimci: İhsan Sungu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:2 s.233-243. http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/download/88/76

Ata, B. (2014). İhsan Sungu'nun Hayatı, Eğitimciliği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Yeni Türkiye. Türk Eğitimi Özel Sayısı II. Yıl 10. Sayı 59. s.1613-1627

Best, J.W. (1970). Research in Education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. NY: Routledge.

Çağatay, N. (1987). İhsan Sungu. Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri. Ankara: Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayını. s.433-450

Çankaya, A. (1968). İhsan Sungu. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. Cilt: 3. s.1080.

Gündüz, M. (2009). Sociocultural origins of Turkish educational reforms and ideological origins of late Ottoman intellectuals (1908–1930), History of Education, 38:2, p. 191-216, http://dx.doi.org/10.1080/00467600701855838

Hill, J.E. ve Kerber, A. (1967). Models, Methods and Analytical Procedures in Educational Research. Detroit, MI:Wayne State University Press.

İhsan (Sungu) (Mayıs 1924). “Muhtelit terbiye” Muallimler Mecmuası. Sayı 21. s.637-644

İhsan (Sungu) (Mayıs 1924). “Muhtelit terbiyenin hıfzıssıhhası” Muallimler Mecmuası. Sayı 21. s.644-647

İhsan (Sungu) (Mayıs 1924). “Muhtelit terbiye” Muallimler Mecmuası. Sayı 21. s.647-658

Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri. Doktora Tezi. Ankara.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Köksal, H. (2013). İhsan Sungu’ya Ait Bir Tarih Dersi Örneği: Taç Giydirme Töreni Tablosu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.594

Muhtelit Tedrisat. Maarif Vekâleti Mecmuası (1930). Sayı 19. Devlet Matbaası. s.87-93

On Dört Sualimize Cevaplar. Hakimiyet-i Milliye, 2-9 Ağustos 1923

Ovat, F. (2003). Bir Eğitim Sevdalısı “İhsan Sungu”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 4, Sayı 45.

Önal, H. ve Kaya, N. (2009). Cumhuriyet Dönemi Eğitimcilerinden İhsan Sungu ve Coğrafya Eğitimine Katkıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12. Sayı 22. ss.11-22 http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/makaleler/yayinda/5/COG120.doc

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education