Erken Çocukluk Döneminde Hafif İşitme Engelli Çocuklarla Çalışan Eğitmenlerin İletişim Niteliklerinin İncelenmesi

Gözde KARAHALİLOĞLU, Gökhan DUMAN

Abstract


Bu araştırma Ankara’da bulunan bir işitme engelliler özel eğitim kurumunda çalışan eğitmenlerin niteliklerinin iletişim boyutunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi olan örnek olay incelemesi kullanılmıştır. Araştırma verileri Öğretmen İletişim Nitelikleri Gözlem Formu, yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve doküman analizleri kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen iletişim nitelikleri gözlem formunda dört alt boyut ve yirmi madde vardır. Bu alt boyutlar ‘öğretmenin bireysel özellikleri’, ‘gelişen dil becerilerini destekleme’, ‘dil kullanımı için fırsatlar sunma’ ve ‘yeni kelime ve kavramlar sunma’ dır. Gözlemlenen davranışlar bu alt boyut ve maddeler aracılığı ile kodlanmıştır. Eğitmenlerin iletişim niteliklerine yönelik bilgi ve görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Verilerin desteklenmesi amacı ile eğitmenlerin etkinlik planlarına başvurulmuştur. Eğitmenlerden elde edilen veriler öncelikle tek tek ele alınarak betimlenmiştir. Daha sonra eğitmenlerin iletişim nitelikleri alt boyutlarında toplam yüzde frekans değerleri hesaplanmıştır. Eğitmenlerin iletişim nitelikleri alt boyutlarında yer alan gözlem maddeleri puanlanarak, aritmetik ortalamalarına göre bu değerler betimsel olarak sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre eğitmenlerin iletişim niteliği olarak en çok davranışa sahip oldukları alt boyutun ‘öğretmenin bireysel özellikleri’ olduğu bulunmuştur. Eğitmenlerin en çok desteklenmesi gereken alt boyutun ise ‘dil kullanımı için fırsatlar sunma’ olduğu tespit edilmiştir.

 


Full Text:

Summary Full Text

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education