Türkiye’de Argümantasyon Konusunda Gerçekleştirilen Tezlerin Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması

Esra KABATAŞ MEMİŞ

Abstract


Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki argümantasyon konusunu temel alan yüksek lisans ve doktora tezlerinin meta sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ve bu alanda nasıl bir eğilim olduğunun ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında 2015 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 80 tez analiz edilmiştir. Çalışmaların seçiminde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından faydalanılmıştır. Tezlerin taranmasında araştırmacı tarafından belirlenen anahtar kelimeler (argümantasyon, argumentation, discussion, tartışmacı söylev, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, yaparak yazarak bilim öğrenme, Science writing heuristic, araştırma-sorgulama ve inquiry) kullanılmıştır. Belirtilen tarama sonucunda ulaşılan tezler incelenmiş ve argümantasyon konusunun temel aldığı tezler araştırma kapsamına alınmıştır. Tezlerin her biri içerik analizine tabii tutularak çalışmanın amacı, konu alanı, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, kullanılan öğretim uygulamaları, kullanılan istatistiki yöntemler ve elde edilen sonuçlar bağlamında incelenmiştir. Elde edilen veriler frekansa dayalı yorumlanmış, yer yer tablo ve grafikler kullanılarak gösterilmiştir. Araştırmada, çalışmaların büyük bir bölümünün yüksek lisan tezi olduğu, daha çok deneysel yöntemin tercih edildiği nicel çalışmaların yer aldığı ve nitel çalışmaların ise az sayıda yer aldığı, uygulamaların gerçekleştirildiği konu alanının yoğun olarak fen ve teknoloji olduğu, ortaokul öğrencileriyle yapılan çalışmaların yoğunlukta olduğu, öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmaların yok denecek kadar az olması, başarı testleri ve ölçek/anket gibi veri toplama araçların yoğun kullanıldığı sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan istatistiki yöntem olarak parametrik testlerin (t testi, Anova, Ancova) daha çok kullanıldığı, az sayıda da olsa non parametrik testlere de yer verildiği, çalışmaların genellikle akademik başarı ve öğrenme üzerine olduğu sonuçlarına ulaşılmış ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.


Full Text:

Summary Full Text

References


Aslan, S. (2010). Tartışma Esaslı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kavramsal Algılamalarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 467-500.

Aymen Peker, E., Apaydın, Z. & Taş, E. (2012). Isı Yalıtımını Argümantasyonla Anlama: İlköğretim 6. Sınıf Öğrencileri ile Durum Çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8),79-100.

Bozkurt, O. (2012). Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 187-200.

Chin, C. & Osborne, J. (2010). Supporting Argumentation Through Students' Questions: Case Studies in Science Classrooms. Journal of the Learning Sciences, 19(2), 230-284.

Dawson, V. & Venville, G.J. (2009). High‐school Students’ Informal Reasoning and Argumentation about Biotechnology: An indicator of scientific literacy?. International Journal of Science Education, 31(11), 1421-1445.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84, 287–312.

Enger, S.K. (1998). Profiling middle school science ınquiry experiences using student and teacher survey data. NARST Conference, 1998 April 19th -22th, San Diego,CA.

Erduran, S., Simon, S. & Osborne, J. (2004). TAPping into Argumentation: Developments in the Application of Toulmin’s Argument Pattern for Studying Science Discourse. Science Education, 88,915– 933.

Ford, M.J. (2012). A Dialogic Account of Sense-Making in Scientific Argumentation and Reasoning. Cognition and Instruction, 30(3), 207-245.

Günel, M., Kıngır, S. & Geban, Ö. (2012). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Kullanıldığı Sınıflarda Argümantasyon ve Soru Yapılarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316-330.

Jang, J., Fostvedt, L., & Hand, B. (2014, January). Tracking improvement of students’ critical thinking skills through an Argument-¬‐Based Inquiry Approach. Poster presented at the International Conference of the Association for Science Teacher Education, San Antonio, TX.

Kabataş Memiş, E. & Seven, S. (2015). Effects of an SWH Approach and Self-Evaluation on Sixth Grade Students’ Learning and Retention of an Electricity Unit. International Journal of Progressive Education, 11(3), 32-49

Kaya, E., Çetin, P.S. & Erduran, S. (2014). İki Argümantasyon Testinin Türkçe' ye Uyarlanması, İlköğretim Online, 13(3), 1014‐1032

Kuhn, D. (2009). Teaching and Learning Science as Argument. Science Education, 94:810-824.

MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri dersi öğretim programı. Ankara, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Nam, J., Choi, A. & Hand, B. (2010). Implementation of the science writing heuristic (SWH) approach in 8th grade science classrooms. Int. J. Sci. Math. Educ., 9(5), 1111–1133.

Norris, S.P. & Phillips, L.M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science Education 87, 224–240.

Üstünkaya, I. & Savran Gencer, A. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Seviyesinde Bilimsel Tartışma (argümantasyon) Odaklı Etkinliklerle Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education