Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Önder ŞENSOY, Halil İbrahim YILDIRIM

Abstract


Bu çalışma araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının, yaratıcı düşünme düzeyleri ve bilimsel süreç beceri düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde, 2013-2014 eğitim – öğretim yılı güz döneminde, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıflarda öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde uygulanmıştır. 12 hafta süren araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrencilerin toplam sayısı 92’dir. Bu öğrencilerin, 45 tanesi deney grubunda 47 tanesi ise kontrol grubundadır. Araştırmada deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi ve Bilimsel Süreç Beceri Testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-Testi ve Bağımlı Gruplar için t-Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeyleri üzerine bir etkisi olmadığı ve bilimsel süreç beceri düzeylerine ise olumlu etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Materyal Tasarımı, Yaratıcı Düşünme, Bilimsel Süreç Becerisi,


Full Text:

Summary Full Text

References


Alouf, J. & Bentley, M.L. (2003) Assessing the Impact of Inquiry-based Science Thing in Professional Development Activities, P-12. Paper presented At Annual Meeting of the Association for Teacher Education, Jacksonville, FL.

Arslan, A. (2013). Araştırma-sorgulama ve model tabanlı araştırma-sorgulama ortamlarında öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve kavramsal değişim süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bağçe, Habibe, M. İkbal Yetişir ve Fitnat Kaptan (2006); “İlköğretim Öğrencilerinin

Fene Karşı Tutumları ile Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki,” VII.

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7–9 Eylül, Gazi

Üniversitesi, Ankara.

Beaty, Liz. (1999). Consultation Through Action Learning, New Directions for

Teaching and Learning, No 79, Fail, 51-58

Bruner, J.S (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Pres COHEN, Louis., MANION, Lawrence.,

Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Demirkıran, Z. A. (2016). Fen Bilimleri dersinde araştırma-sorgulamaya dayalı uygulamaların etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dana, L. (2001). The effects of the level of inquiry of situated secondary science

laboratory activities on students' understanding of concepts and the nature

of science, ability to use process skilis and attitudes toward problem

solving. Dissenation Abstracts International, 62 (01), 119A. (UMI No.

Enger, K.S. & Yager, R.E. (1998). The Iowa assessment handbook. The Iowa- SS&C Project, (pp.5-13) Science Education Center, The University of Iowa, Iowa City

George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. (4th edition). Boston: Allyn & Bacon.

Germann, P.j. (1994). Testing a Model of Science Process Skills Acquisition: An Interaction with Parent’ Education Preferred Language Gender, Science Attitude, Cognitive Development Academic Aty and Biology Knowledge. Journal of Research in Science Teaching. 31(7). 749-783

Goossen, L.H., (2002) Classroom Questioning Strategies As Indıcators Of Inquiry Based Science Instruction. Western Michigan University. Kalamazoo, Michigan.

Jacobsen,D., Eggen,P., Kauchak,D. and Dulaney,C.(1985) Methods for

teaching: A skills approach. Columbus: Charles E. Merrill Publishing

Company

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (3. basım). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kelly,G.j., Brown, C.& Crawford, T.(2000). Experiments, contingencies, and curriculum: Providing opportunities for learning through improvisation in science teaching. Science Education. 84, 624-657

Kırılmazkaya, G. (2016). Web tabanlı araştırma-sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının kavram öğrenmeleri ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Korkmaz, Hünkar (2002); “Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

MEB, (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 (Erişim: 2016, Nisan 10).

National Research Council. (2003). What is the influence of the NSES?: Reviewing the evidence, Workshop summary. Washington, DC: National Academy Press.

National Research Council.(NRC)(1996). National Science Education Standards. Washington,D.C: National Academy Pres.

National Science Resources Center, National Academy of Sciences, & Smithsonian Institution (1997). Science for all Children. A Guide to Improving Elementary Science Education in Your School District. Washington, D.C: National Academy Pres.

Roth, K.J. (1992). Science education: It’s not enough to ‘Do’ or ‘Relate’. In Pearsall, M. K. (Ed), Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science Volume II Relevant Research (pp. 151-164). Washington, D.C: National Science Teachers’ Association.

Sim, J. & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.

Smith, E.L., Blakeslee, T.D.ve Anderson, C.W.(1993). Teaching strategies associated with conceptual change learning in science. Journal of Research in Science Teaching, 30(2), 111-126.

Sungur, N. (1988). Yaratıcı Sorun Çözme Programının Etkililiği: EYTP Öğrencilerine ilişkin Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tavukçu, Koray (2006). “Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi” , Yayımlanmamış Doktora Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Biliminler Enstitüsü. Zonguldak

Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (39), 46-59.

Ulu, C. (2011). Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Von Secker, C (2002)- Effects of inquiry-based teacher practices on science excellence and equity. Journal of Educational Research, 95(3), 151-160. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ648184)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education