1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi

Gönül Türkan DEMİR

Abstract


Dünyada ki bütün toplumların en vazgeçilmez unsuru olan eğitim sistemleri, toplumların geçirdiği değişim ve gelişimin en etkin şekilde gözlenebildiği sistemlerdir. Günümüzde eğitim bilimciler farklı kültürlere ait eğitim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması yönündeki çalışmaların önemine dikkat çekmektedir. Karşılaştırmalı eğitim şeklinde ifade edilen bu tür çalışmaların, tarihi gelişimi 17. yy’a kadar uzanmaktadır. Türk Eğitim Tarihi içindeki gelişimi ise 20. Yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bu çalışmada 1918 – 1938 yılları arasında yayınlanan eğitim dergilerinde yer alan karşılaştırmalı eğitim makaleleri incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi doküman incelemesi yönteminin aşamalarına uygun olarak nitel veri analizi programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 1918-1938 yılları arasındaki 35 eğitim dergisinde yapılan analizler sonucunda 11 dergide toplam 124 makale tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda karşılaştırmalı eğitim konusunda Türk Eğitim Tarihinde yapılan ilk çalışmalar ortaya konulmuştur.


Full Text:

Summary Full Text

References


Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2016, Ekim 15).

Erdoğan, İ. (2003). “Türk Eğitim Bilimleri Çalışmaları İçinde Önemsenmesi Gereken Bir Alan: Karşılaştırmalı Eğitim”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), (2016, Ekim 15).

Çubukçu, Z., Yılmaz, B. Y. Ve İnci, T. (2016). “Karşılaştırmalı eğitim programları araştırma eğilimlerinin belirlenmesi – bir içerik analizi”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı, 5/1, s.446-468.

Erdoğan, İ. (1998). Çağdaş Eğitim Sistemleri, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Lewis, B. (2007), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara: TTK Basımevi.

Demirtaş, B. (2008), “Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler”, Akademik Bakış, 1(2), 155-176.

Doğan, H. (1981). “Atatürk’ün İşlevsel Eğitim Anlayışı”, (2016, Ekim 18).

Akyüz, Y. (2008). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2015, Ankara: Pegem Akademi.

Güven, İ. (2014). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi.

Lauwerys, J. A., Varış, F. ve Neff, K. (1979). Mukayeseli Eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Yayınları.

Bal, B. ve Başar, E. (2014). “Finlandiya, Almanya, Singapur Ve Türkiye’nin Eğitim Sistemleri Açısından Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması”, (2016, Ekim 19).

Saylık, A. ve Saylık, G. (2015). “İngiltere Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Amaç, Yapı ve Süreç Bakımından Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması” Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 652-671.

Memduhoğlu, H. B. (2008). “Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 545-559.

Çavuşoğlu, G. (2010). Türkiye ve Bulgaristan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması ve 9. Sınıf Matematik Programlarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education