Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi

Seyfullah GÖKOĞLU

Abstract


Programlama öğretiminde algoritma tasarımı, çözülecek problemin tanımlanmasında özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda programcı adaylarının algoritmayı nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Bu nitel araştırmanın amacı Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin algoritma kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi ve ortaya çıkan metaforların ortak özellikleri bakımından kavramsal kategoriler altında toplanmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı 5 farklı meslek yüksekokulu bünyesindeki Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde öğrenim gören 372 önlisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve “Algoritma …… gibidir, çünkü ……” cümlesini içeren formlar ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerinin algoritmaya yönelik 63 geçerli metafor geliştirdikleri görülmüştür. Algoritma kavramına yönelik en çok geliştirilen metaforlar merdiven (%5.6, f=6), ebeveyn (%4.7, f=5), labirent (%4.7, f=5) ve öğretmen (%4.7, f=5) metaforlarıdır. Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin üretmiş oldukları metaforlarda algoritmanın en çok rehber, yol gösterici (%37.4, f=40) ve sistematik bir yapı (%34.6, f=37) yönü olduğunu vurgulanmıştır.

Full Text:

Summary Full Text

References


Akçay, A. ve Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojieri Okumaları 2016 (s. 121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).

Aksan, D. (1998). Dilbilim seçkisi: Günümüz dilbilimiyle ilgili yazılardan çeviriler. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Arabacıoğlu, T. (2006). İnternet destekli programlama mantığı öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ. ve Filiz, A. (2007, Şubat). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. IX. Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, Türkiye.

Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi

Çölkesen, R. (2002). Veri yapıları ve algoritmalar. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Durak, G. (2009). Algoritma konusunda geliştirilen “programlama mantığı öğretici-p.m.ö” yazılımının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesi Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.

Ersoy, H., Madran, R. O. ve Gülbahar, Y. (2011, Şubat). Programlama dilleri öğretiminde bir model önerisi: Robot programlama. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Türkiye.

Hansen, D. T. (2004). A poetics of teaching. Educational Theory, 54(2), 119-142.

Hansen, S., Narayanan N. H., & Hegarty M. (2002). Designing educationally effective algorithm visualizations. Journal of Visual Languages & Computing, 13(3), 291-317.

Heywood, D. (2002). The place of analogies in science education. Cambridge Journal of Education, 32(2), 233-247.

International Society for Technology in Education (ISTE). (2007). ISTE standards: Students. https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf adresinden 25.08.2016 tarihinde edinilmiştir.

Kafai, Y. B. ve Burke, Q. (2013). Computer programming goes back to school. The Phi Delta Kappan, 95(1), 61-65.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel.

Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (2001). Liseler için bilgisayar 2. Ankara: MEB Yayınları.

Köse, U. ve Tüfekçi, A. (2015). Algoritma ve akış şeması kavramlarının öğretiminde akıllı bir yazılım sistemi kullanımı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 569-586.

Lau, W. W. F. ve Yuen, A. H. K. (2011). Modelling programming performance: Beyond the influence of learner characteristics. Computers & Education, 57(1), 1202-1213.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Edition). California: SAGE Publications.

Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293-309.

Özkan, Y. (2003). Programlama dilleri: C ile programlama. İstanbul: Alfa Yayınları.

Özmen, B. & Altun, A. (2014). Undergraduate students’ experiences in programming: Difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.

Palmquist, R. (1996, October). The search for an internet metaphor: A comparison of literatures. Paper presented at the American Society of Information Science Conference, Baltimore, USA.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 509-522.

Sterritt, R., Hanna, P., & Campbell, J. (2015, March). Reintroducing programming to the school environment. Paper presented at the 9th International Technology, Education and Development Conference, Madrid, Spain.

Wulf, A. & Dudis, P. (2005). Body partioning in ASL metaphorical blends. Sign Language Studies, 5(3), 317-332.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükseltürk E. ve Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.


Refbackse-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education